alexuslob (alexuslob) wrote,
alexuslob
alexuslob

Categories:

Будем бороться за Юго-Восточную Прибалтику :)

Программа Международной научной конференции
«Борьба за Юго-Восточную Прибалтику в средневековье и новое время»
«Rywalizacja o południowo-wschodnie ziemie nadbałtyckie w średniowieczu i epoce nowożytnej»
13-17 октября 2013 года
13-17 października 2013 roku
Санкт-Петербургский государственный университет
Исторический факультет
Sankt-Petersburski Uniwersytet Państwowy
Wydział Historyczny
воскресенье 13 октября
ВСТРЕЧА ИНОСТРАННЫХ И ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ КОЛЛЕГ
РАЗМЕЩЕНИЕ В МЕСТАХ ПРОЖИВАНИЯ
PRZYJAZD UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

Понедельник 14 октября
Poniedziałek 14 października
10.00-10.30
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
Исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, Васильевский остров, Менделеевская линия, 5, ауд. 70.
10.30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Приветственное слово декана исторического факультета СПбГУ А.Х. Даудова.
Приветственное слово Генерального консула Республики Польша в Санкт-Петербурге П. Марциняка.
Приветственное слово декана исторично-педагогического факультета Опольского Университета Я. Доробиша.
Otwarcie konferencji – Generalny Konsul Rzeczpospolitej Polski w Sankt-Petersbugu Piotr Marciniak; dziekan Wydziału Historycznego SPUP Abdułł H. Daudow; dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego UO Janusz Dorobisz

10.30-13.30. ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:
Почему Прибалтика стала конфликтной зоной?
Истоки борьбы за господство в Балтийском мире
Dlaczego tereny nadbałtyckie stały się strefą konfliktów zbrojnych?
Początki rywalizacji o Dominium Maris Baltici
Ведущие: Александр Ильич Филюшкин, Дариуш Купиш.
1. Кривошеев Юрий Владимирович, Соколов Роман Александрович (Санкт-Петербургский государственный университет). Ледовое побоище 1242 г.: исследователи и исследования
Pole bitwy „na lodzie” 1242 r. – badacze i badania
2. Кибинь, Алексей Сергеевич (Санкт-Петербургский государственный университет).
Военные конфликты в Юго-Восточной Прибалтике в первой половине XI в.
Konflikty zbrojne na południowo-wschodnich terenach nadbałtyckich w pierwszej połowie XI w.
3. Василик, Владимир Владимировч (Санкт-Петербургский государственный
университет). Восприятие немцев и шведов в древнерусских княжеских житиях
Postrzeganie Niemców i Szwedów w żywotach ruskich kniaziów.
4. Бессуднова, Марина Борисовна (Липецкий Государственный педагогический
университет). "Русская угроза" в свете ливонской орденской документации 80-90-х
годов ХV в.
«Zagrożenie rosyjskie» w świetle dokumentów Zakonu Inflanckiego z lat 80.-90. XV w.
5. Селарт, Анти (Selart Anti, Университет Тарту, Эстония). Ливонские «крестовые
походы» против России в ХV в. ― личные интересы или государственная политика?
Inflanckie «wyprawy krzyżowe» przeciw Rosji w XV w. – przedsięwzięcia prywatne czy polityka
państwowa
6. Штыков, Николай Валерьевич (Санкт-Петербургский государственный
университет). Борьба за русский Северо-Запад: оборона новгородских рубежей и
великие князья Владимирские и Тверские и в XIII–XIV вв.
Walka o północno-zachodnie ziemie ruskie: obrona granic Nowogrodu i wielcy książęta
Włodzimierza i Tweru w XIII-XIV w.
7. Лобин, Алексей Николаевич (Дворец Конгрессов, Санкт-Петербург). Планы военного
сотрудничества Тевтонского ордена и России в 1517-1521 гг.
Plany współpracy wojennej między Zakonem Krzyżackim a Rosją w latach 1517-1521
8. Шапошник, Вячеслав Валентинович (Санкт-Петербургский государственный
университет). Борьба за власть в Москве после смерти Василия III и внешняя
политика Русского государства
Walka o władzę w Wielkim Księstwie Moskiewskim po śmierci Wasyla III i polityka zagraniczna
państwa moskiewskiego

15.00-18.00. ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.
Ливонская война (1558-1583) как высшая точка борьбы за Балтику
в раннее новое время
Wojna Inflancka (1558-1583) jako punkt kulminacyjny rywalizacji o tereny nadbałtyckiej w
okresie wczesnonowożytnym
Ведущие: Алексей Николаевич Лобин, Томаш Цесельский.
1. Граля, Иероним (Hieronim Grala, Варшавский университет, Польша). «Pax
Moscovitica»: вокруг русского владычества в Ливонии.
«Pax Moscovitica»: wokół rosyjskiego panowania w Inflantach
2. Ерусалимский, Константин Юрьевич (Российский государственный гуманитарный университет, Москва). «Прус, брат императора Августа»: Генезис российской имперской доктрины
«Prus, brat cesarza Augusta»: Geneza rosyjskie doktryny cesarskiej
3. Янушкевич, Андрей Николаевич (Музей Мирского замка, Беларусь). Поиск аргументов: обоснование прав на Ливонию в дипломатических дискуссиях между Великим княжеством Литовском и Московским государством в середине XVI века
W poszukiwaniu argumentów: uzasadnianie prawa do Inflant w dyplomatycznym dyskursie miedzy Wielkim Księstwem Litewskim a państwem moskiewskim w połowie XVI w.
4. Вебер, Дмитрий Иванович (Санкт-Петербургский государственный университет). Ливонская война и возвышение Готарда Кеттлера.
Wojna Inflancka i wyniesienie do władzy Gottharda Kettlera
5. Фречнер, Райнхард. (Reinhard Frötschner, Институт Восточной и Юго-Восточной Европы, Регенсбург, Германия). Новый взгляд на известный эпизод Ливонской войны: каперская война в Балтийском море Ивана Грозного
Nowe spojrzenie na znany epizod Wojny Inflanckiej - działania floty kaperskie Iwana Groźnego na Bałtyku
6. Купиш, Дариуш. (Dariusz Kupisz, Институт истории Университета Люблина, Польша). Русско-ливонское пограничье в стратегических планах Стефана Батория в 1578-1582 гг.
Pogranicze rosyjsko-inflanckie w planach strategicznych Stefana Batorego w latach 1578-1582
7. Филюшкин, Александр Ильич (Санкт-Петербургский государственный университет). Значение Ливонской войны в борьбе за Прибалтику между Россией и Польшей
Znaczenie Wojny Inflanckiej w walce Rosji i Polski o tereny nadbałtyckie.
8. Пенской, Виталий Викторович (Белгородский государственный национальный исследовательский университет). Какую войну проиграл Иван Грозный?
Jaką wojnę przegrał Iwan Groźny?
9. Якубский, Владимир Александрович, Аржакова, Лариса Михайловна (Санкт-Петербургский государственный университет). "Г.В. Форстен и балтийский вопрос в политике Речи Посполитой в XVI - XVII в.".
G.W. Forsten i kwestia bałtycka w polityce Rzeczypospolitej w XVI-XVII w.
вторник 15 октября.

11.00 – 14.00
ТРЕТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.
Борьба за Прибалтику в ХVII веке.
Rywalizacja o tereny nadbałtyckie w XVII w.
Польский институт в Санкт-Петербурге, ул. 5-я Советская, 12
Ведущие: Виталий Викторович Пенской, Иероним Граля.
1. Доробиш, Януш (Janusz Dorobisz, Институт Истории Университета Ополье, Польша). Томаш Замойский и шведский вопрос в годах 1624-1635
Tomasz Zamoyski wobec kwestii szwedzkiej 1624-1635
2. Прохоренков, Игорь Александрович (Санкт-Петербургский государственный университет). Александр Гваньини как идеолог борьбы Речи Посполитой за Прибалтику
Aleksander Gwagnin jako ideolog walki Rzeczypospolitej o tereny nadbałtyckie
3. Селин, Адриан Александрович (НИИ Высшая школа экономики, Санкт-Петербург). Отголоски борьбы за Прибалтику: Осажденный Смоленск: возвращаясь к комплексу документов «Смоленского архива» 1609-1611 гг.
Echa wojny o ziemie nadbałtyckie: oblężenie Smoleńska w świetle kompleksu dokumentów tzw. „Archiwum Smoleńskiego” 1609-1611 r.
4. Малов, Александр Витальевич (Российский государственный архив древних актов, Москва). Выезды из шведской оккупационной зоны в 1613 - 1617 гг.: по данным расходных книг Казенного приказа
Wyjazdy z terenów okupowanych przez Szwecję w latach 1613-1617: na podstawie ksiąg wydatków Prikazu Skarbowego
5. Муненко, Владимир Владимирович (Санкт-Петербургский государственный университет). Пропагандистский образ лифляндских солдат армии Густава II Адольфа в прошведском агитационном материале Тридцатилетней война.
Propagandowy obraz Inflantczyków służących w armii Gustawa Adolfa II w proszwedzkich w pismach ulotnych doby Wojny Trzydziestoletniej
6. Ноздрин Олег Яковлевич (Россйская академия народного хозяйства и государственной службы, Орел). Казус Астонов. Британские наёмники между Речью Посполитой и Россией рубежа 10-20 х г. XVII века.
Kazus Astonow. Brytyjscy najemnicy między Rzeczpospolitą i Rosją na przełomie drugiej i trzeciej dekady XVII w.
7. Франц, Мацей (Maciej Franz, Институт истории Университета им. Адама Мицкевича в Познани, Польша). Участие казаков в военных конфликтах на Прибалтике 1600-1648 гг.
Kozacy na południowobałtyckim teatrze działań wojennych 1600-1648”.
8. Герасимова, Ирина Валерьевна (Европейский университет в СПб). Политика русской власти в столице Великого княжества Литовского ― Вильне в 1655-1661 гг. по отношению к местному населению
Polityka Rosjan wobec mieszkańców Wilna - stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1655-1661
9. Нагельский, Мирослав (Mirosław Nagielski, профессор, Варшавский университет, Польша). Противостояние России и Польши во время «Потопа» в контексте их войны со Швецией (1656-1661)
Rywalizacja polsko-rosyjska w dobie potopu w kontekście wojny obu państw ze Szwecją (1656-1661)

ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
15.00-17.00
Борьба за Балтику в ХVIII-ХIХ вв. и вопросы изучения истории региона
Rywalizacja o tereny nadbałtyckie w XVIII-XIX w, i kwestie
Ведущие: Лариса Михайловна Аржакова, Мирослав Нагельский
1. Опарина, Татьяна Анатольевна (Государственная публичная историческая библиотека, Москва) Противостояние России, Швеции и Речи Постолитой в Балтийском регионе через призму рода Фаренсбах (первая половина ХVII века)
Rywalizacja Rosji, Szwecji i Rzeczypospolitej w regionie bałtyckim w kontekście historii Domu Farensbachów (pierwsza połowa XVII w.)
2. Мацук, Андрей (Национальная Академия Наук, Минск, Беларусь). Взаимоотношения России с магнатами ВКЛ в 20-х - начале 30-х гг. XVIII ст.
Kontakty Rosji z magnatami litewskimi w latach 20. - początku 30. XVIII w.
3. Цесельский, Томаш (Tomasz Ciesielski, Институт Истории Университета Ополье, Польша). Речь Посполитая и балтийская экспансия Российской империи в XVIII в.
Rzeczpospolita a ekspansja nadbałtycka państwa rosyjskiego w XVIII w.
4. Чапевский, Эдвард (Edward Czapiewski, Институт Международных отношений Нижлесилезской высшей школы, Вроцлав, Польша). Присутствие России на Балтике в конце XVIII - начале XIX вв.
Obecność Rosji nad Bałtykiem na przełomie XVIII i XIX w.
5. Магда, Анастасия Константиновна, Толмачев, Павел Андреевич (Санкт-Петербургский государственный университет). Проект издания посольских книг по сношениям России с Польшей в ХVI в.
Projekt publikacji „polskich” ksiąg poselskich z XVI w.
6. Эйльбарт, Наталья Владимировна (Гуманитарный Университет Профсоюзов, Санкт-Петербург). Убийство Тушинского вора: разгаданная загадка Смутного времени
Zabójstwo „Tuszyńskiego Wora”: rozwiązanie zagadki z epoki Wielkiej Smuty
7. Тереханова, Александра Александровна (Санкт-Петербургский государственный университет). Музыкальная культура Латвии в начале XIX в.
Kultura muzyczna Łotwy na początku XIX w.
Подведение итогов конференции

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНИИ.
Среда 16 октября.
Научно-практический семинар «Крепости Северо-Запада России в борьбе за Прибалтику». Выезд участников конференции в Орешек.
Seminarium naukowo-praktyczne «Twierdze w północno-zachodniej Rosji w walce o tereny nadbałtyckie». Wyjazd studyjny do twierdzy Oreszek (Nöteborg)
четверг, 17 октября.
Отъезд иногородних участников конференции.
Рабочие языки конференции: польский, русский, английский
Tags: bello livonica, orsha anno domini mdxiv, Решил своим долгом обозначить, антропология, жизненное
Subscribe

 • Артиллерия первого Азовского похода

  Вот и верь потом классикам. С легкой руки Н.Г.Устрялова укоренилось мнение, что артиллерия в первом Азовском походе состояла из 104 мортир и 44…

 • Об артиллерии раннего Петра

  Ну вот, стоило взяться за артиллерию "раннего Петра", тут же натолкнулся на множество белых пятен. Дело в том, что документами хорошо представлена…

 • Битва велика і кривава з московитом

  На Украине вышла статья В.Гуцула " Битва велика і кривава з московитом" Как-нибудь откомментирую P.S. А меж тем наша с Н.Смирновым книга в…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 6 comments